Adatvédelmi tájékoztató

Itt letöltheti az Adatvédelmi tájékoztató aktuális változatát PDF dokumentumként.

Adatvédelmi tájékoztató

Telemarketing International Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő rövid megnevezése: Telemarketing International Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-09-011731

Adatkezelő székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Adatkezelő e-elérhetősége[email protected]

Adatkezelő képviselője: Mester Péter ügyvezető

Adatvédelmi Tisztviselő: L-Tender Zrt.

Adatvédelmi Tisztviselő e-elérhetősége[email protected]

 1.  Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2013. augusztus 5-től visszavonásig tart.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk (1.) pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyeznek GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Tárasság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Tárasság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

 A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelemért felelős személy útján.

 1. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

3.1. Vásárlók adatainak kezelése

A Társaság termékeit telefonon, postai úton és a honlapján lehet megrendelni.

megrendeléskor az érintett megadja személyes adatait (név, cím, születési idő, e-mail cím, számlaszám) – az adatok megadásával érintett hozzájárulását adja, hogy azokat a cég vásárlókezeléshez is felhasználja.

A vásárlókezelést a Társaság az értékesített termékkel kapcsolatos garanciális jogok érvényesítésével, a számviteli elszámolással, a vásárolt termékek felhasználásával, a szolgáltatással kapcsolatos reklamáció kezelésével kapcsolatos és marketingcélok megvalósításaként határozza meg a cég.

A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett az általa megadott minden adata felhasználható legyen vásárlókezeléshez, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek által meghatározott érdeklődési körébe tartozó, az őt érdeklő új szolgáltatásokról való értesítéshez (telefonon és/vagy e-mailben).

A vásárlókezelésnek szintén része, hogy a Társaság honlapján a különböző termékekkel kapcsolatosan leírt vélemény publikussá tétele során az érintett által (nem kötelezően) megadott elérhetőség szintén bekerül a vásárlói adatbázisba – az érintett megfelelő tájékoztatása mellett.

A törzsvásárlók adatbázisa nem különül a vásárlói adatbázistól, csak egy jelzés szerepel a törzsvásárlók mellett, jelezvén törzsvásárlói címüket.

A törzsvásárlói tagság egy évig érvényes, a meghatározott idő elteltét követően a tagság meghosszabbítható. Erre vonatkozóan a Társaság az ügyfeleket külön tájékoztatja a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A Társasággal telefonon is kapcsolatba lehet lépni: a Társaság telefonos ügyfélszolgálatára érkező vagy az onnan indított beszélgetések minden esetben rögzítésre kerülnek. Erről a beszélgetés megkezdése előtt az érintettet tájékoztatni kell.

Amennyiben érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni a Társaság: a vásárlói adatbázis mellett tilalmi listát, úgynevezett Robinson-listát vezet.

21. § (1) A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.
(2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.
(3) A tilalmi lista kezelésére a közvetlen üzletszerző szervek közösen harmadik szervet is megbízhatnak, e szerv azonban csak a (2) bekezdéssel összefüggő adatfeldolgozási tevékenységet végezheti el.

(4) A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a (2) bekezdésben meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és köteles biztosítani az érintettnek a 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogainak gyakorlását.

Társaság minden reklámcélú megkeresés esetén ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

A Társaság bizonyos reklámok esetében adatfeldolgozót vesz igénybe, amely az adott reklámhoz megfelelő szakértelemmel rendelkezik.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68474/2013

adatkezelés célja: vásárlókezelés: kapcsolattartás a társaság ügyfeleivel, a szerződések megfelelő teljesítése, vevőutángondozás

kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, kedvezményezett neve, címe, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail cím, törzsvásárlói cím, korábban vásárolt áruk listája, telefonos rendelés esetén az érintett hangja

adatkezelés jogalapja:

 • számviteli nyilvántartás: 2000. C. tv. 169. § (1)-(2) – törvényi rendelkezés
 • vásárlói nyilvántartás: a GDPR 6. cikk (1) b) - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • tilalmi lista: 1995. CXIX. tv. 21. § - törvényi rendelkezés
 • telefonos ügyfélszolgálati hangrögzítés: 1997. évi CLV. törvény 17/B. § - törvényi rendelkezés

adattárolás határideje:

 • a vásárlói adatbázisba kerülés esetén: a társaság megszűnéséig
 • adattörlés esetén a tilalmi listán: a társaság megszűnéséig
 • telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén a rögzített hívás 5 év

adattárolás módja: elektronikusan

A megrendelt termékeket a Társaság megbízás alapján külsös vállalkozásokkal, csomagküldő szolgálatokkal szállítja ki a vásárlók részére. A szállításhoz szükséges adatokat név, szállítási cím, telefonszám a csomagküldő szolgálatnak átadja a Társaság.

Amelyek a következők:

 • Magyar Posta Zrt.
 • GLS General Logistics Sysrems Romania SRL Str. Dorobantilor 106 550231 Sibiu
 • Ceska Posta.s.p. Praha 1. Politickych veznu 909/4 Korespondencni adresa Ceska posta s.p. Odbor firemni obchod J.A. Bati 5648 760 01 Zlin
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec
 • SK Posta 154, Medvedov 154, 930 07 Medvedov, Szlovákia
 • RO posta:O.P. 2 Oradea C.P.2 jud.Bihor cod postal 410670

3.2. Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

Társaság tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.

A hírlevélre a Társaság honlapján lehet feliratkozni – vagy szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton lehet azt igényelni.

A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek.

adatkezelés célja: az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés

kezelt adatok köre: név, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb a társaság megszűnéséig

adattárolás módja: elektronikusan

3.3. A honlap adatkezelése (sütik (cookies) alkalmazásával összefüggő adatkezelés)

A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

A süti jelentése:

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A süti lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A sütik segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlaplátogatási és internet használati szokásairól, történetéről.

A süti célja:

A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A sütik keletkezése:

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott sütit az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs süti eltárolódik a kliens gépen.

A süti használata:

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt sütit. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt süti tartalmát, ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Az Adatkezelő weboldalain használt sütik típusai:

 1. Belső (saját) süti
 2. Külső (harmadik féltől származó) süti

A belső sütik segítségével biztosítja az Adatkezelő a weboldalak funkcionalitását. A belső sütiket az Adatkezelő hozza létre, nem tartalmaznak személyes adatot és nem kerülnek kiadásra harmadik fél számára. A külső sütik harmadik fél, vállalat által kerülnek elhelyezésre az Adatkezelő weblapján keresztül az Ön számítógépén. Ilyen sütik által készülnek statisztikai kimutatások weboldalainkról, amelyekkel az Adatkezelő fejleszteni tudja az oldal tartalmát

A sütik továbbá az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 1. A weboldal működéséhez nélkülözhetetlen sütik: az oldal alapvető működésének megvalósításában vesznek részt.
 2. Felhasználói élményt javító statisztikai sütik: névtelen adatok gyűjtése, amelyek segítségével tovább javítható az oldal hatékonysága.
 3. Marketing célú sütik: személyre szabott hirdetések elősegítésében játszanak szerepet.

Az Adatkezelő honlapjain használt sütik

Név

Állomás

Időtartam

Leírás

A weboldal működéséhez nélkülözhetetlen sütik

PHPSESSID

mediashop.hu

Böngésző zárásáig

A cookie a felhasználók egyedi munkamenet-azonosítójának tárolására és azonosítására szolgál, a weboldal felhasználói munkamenetének kezelése céljából. A cookie egy munkamenet cookie, és az összes böngészőablak bezárásakor törlődik.

ts

creativecdn.com

365 Nap

A PayPal beállítja ezt a cookie-t, hogy biztonságos tranzakciókat tegyen lehetővé a PayPalon keresztül.

ws_teleshop_customer

mediashop.hu

10 év

A vásárló azonosítására szolgáló süti, amikor visszatér a weboldalra.

Analitikai sütik

NID

google.com

6 hónap

A Google által beállított NID cookie hirdetési célokra szolgál; korlátozni, hogy a felhasználó hányszor lásson egy hirdetést, elnémítsa a nem kívánt hirdetéseket, és mérje a hirdetések hatékonyságát.

test_cookie

doubleclick.net

15 perc

A doubleclick.net állítja be, és annak meghatározására szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.

IDE

doubleclick.net

több, mint 1 év

A Google DoubleClick IDE cookie-k arra szolgálnak, hogy információkat tároljanak arról, hogy a felhasználó hogyan használja a webhelyet releváns hirdetések megjelenítésére, és a felhasználói profilnak megfelelően.

_fbp

mediashop.hu

3 hónap

Ezt a cookie-t a Facebook úgy állította be, hogy a webhely meglátogatása után hirdetéseket jelenítsen meg a Facebookon vagy a Facebook-hirdetések által üzemeltetett digitális platformon.

fr

facebook.com

3 hónap

A Facebook úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználók számára azáltal, hogy nyomon követi a felhasználói viselkedést az interneten, azokon a webhelyeken, amelyek Facebook pixel vagy Facebook közösségi beépülő modullal rendelkeznek.

Analitikai sütik

_gcl_au

mediashop.hu

3 hónap

A Google Címkekezelő a szolgáltatásaikat használó webhelyek hirdetési hatékonyságának kísérletezésére szolgál.

_ga

mediashop.hu

2 év

A Google Analytics által telepített _ga cookie kiszámítja a látogatói, munkamenet- és kampányadatokat, valamint nyomon követi a webhelyhasználatot a webhely analitikai jelentéséhez. A süti névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez.

_gid

mediashop.hu

1 nap

A Google Analytics által telepített _gid cookie információkat tárol arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet, miközben analitikai jelentést is készít a webhely teljesítményéről. Az összegyűjtött adatok egy része magában foglalja a látogatók számát, azok forrását és az általuk névtelenül felkeresett oldalakat.

scarab.visitor

mediashop.hu

1 év

Ezt a sütit az Emarsys biztosítja. Ez a cookie azért van, hogy tárolja a látogatói azonosítót, hogy azonosítsa a látogatót az ismételt látogatás során.

_hjid

mediashop.hu

1 év

Ez egy Hotjar cookie, amely akkor kerül beállításra, amikor az ügyfél először megérkezik a Hotjar szkriptet használó oldalra.

_hjFirstSeen

mediashop.hu

30 perc

A Hotjar beállítja ezt a cookie-t, hogy azonosítsa az új felhasználó első munkamenetét. Igaz/hamis értéket tárol, jelezve, hogy Hotjar először látta-e ezt a felhasználót.

_hjAbsoluteSessionInProgress

mediashop.hu

30 perc

A Hotjar beállítja ezt a cookie-t a felhasználó első oldalmegtekintési munkamenetének észlelésére. Ez a cookie által beállított igaz/hamis jelző.

Teljesítményt javító sütik

__utma

mediashop.hu

2 év

Ezt a cookie-t a Google Analytics állítja be, és a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a JavaScript-könyvtár végrehajtódik, és nincsenek létező __utma cookie-k. A süti minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics számára.

__utmc

mediashop.hu

Böngésző munkamenet

A cookie-t a Google Analytics állítja be, és törlődik, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt. Az urchin.js-szal való együttműködés lehetővé tételére szolgál, amely a Google Analytics egy régebbi verziója, és az __utmb cookie-val együtt használatos az új munkamenetek/látogatások meghatározására.

__utmz

mediashop.hu

6 hónap

A Google Analytics úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy tárolja azt a forgalmi forrást vagy kampányt, amellyel a látogató elérte a webhelyet.

__utmt

mediashop.hu

10 perc

A Google Analytics úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy megakadályozza a kérések arányát.

__utmb

mediashop.hu

30 perc

A Google Analytics beállítja ezt a cookie-t az új munkamenetek/látogatások meghatározásához. Az __utmb cookie akkor jön létre, amikor a JavaScript-könyvtár végrehajtódik, és nincsenek létező __utma cookie-k. Minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics rendszerbe.

_gat

mediashop.hu

1 perc

Ezt a cookie-t a Google Universal Analytics telepíti, hogy korlátozza a kérések arányát, és így korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken.

Egyéb sütik

u

creativecdn.com

1 év

Ennek a cookie-nak a célja a célzás és a marketing.

s

recommender.scarabresearch.com

Böngésző munkamenet

Nincs leírás.

cdv

recommender.scarabresearch.com

1 év

Nincs leírás.

trbo_usr

mediashop.hu

3 év

Ezt a sütit webes elemzéshez használják.

trbo_session

mediashop.hu

15 perc

Ezt a sütit webes elemzéshez használják.

xp

recommender.scarabresearch.com

1 év

Ennek a cookie-nak a célja a célzás és a marketing.

adatkezelés célja: A honlap látogatása során a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása, a felhasználói élmény javítása, és a honlaplátogatók adatainak marketing célból történő kezelése

kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a sütikre vonatkozó táblázatban megjelöltek szerinti személyes adatok.

adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

adattárolás határideje: Az érintett az Adatkezelő weboldaláról származó sütiket maga is törölheti böngészőjén keresztül, vagy kérheti az Adatkezelőtől a weboldaláról származó sütik törlését, ennek hiányában:

 • A munkamenet sütiket a böngésző alkalmazás bezárásával azonnal megsemmisülnek.
 • Az állandó sütik megmaradnak a böngésző bezárása után is,
 • A meghatározott élettartamú sütik élettartamuk végén törlésre kerülnek.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

 • Sütikkel kapcsolatos adattovábbítások

Az Adatkezelő weboldalain a Google Analytics szolgáltatja az információk gyűjtését. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken keresztül érhető el bővebb információ.

A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható. Ha a böngészőben vagy a készüléken vannak sütik, az Adatkezelő le tudja olvasni az adott sütit, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A közösségi honlapok, - így az Adatkezelő esetén a  Facebook - által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni. A Facaebook adatvédelmi szabályait az alábbi helyen éri el: https://www.facebook.com/privacy/explanation   A vásárlási és a viselkedési adatok alapján az Emarsys eMarketing Systems GmbH mesterséges intelligenciával olyan adatokat állapít meg a felhasználóról, amelyeket felhasználva a Szolgáltató szegmenseket tud létrehozni, amelyek alapján perszonalizált kampányokat futtathat. Az Emarsys eMarketing Systems GmbH által alkalmazott adatvédelmi szabályokat az alábbi webhelyeken találja:

https://help.emarsys.com/hc/en-us/articles/360005205113-GDPR-and-Web-Extend-all-you-need-to-know  

 • Egyéb adattovábbítás
 • fentieken túl az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A sütikre-ra vonatkozó nyilatkozatok megtétele

Honlapunkra látogatáskor Önnek, felugró ablak útján kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy mely sütik alkalmazásához járul hozzá. Amennyiben később Ön mégis úgy dönt, hogy korlátozza, letiltja vagy törli az Adatkezelő weboldalairól származó sütiket, ezt a böngészőjében teheti meg. Az Adatkezelő weboldaláról származó sütik törlését az adatkezelőtől is kérheti.
Fontos azonban tudnia, hogy amennyiben Ön a saját böngészőjében letiltja a sütik telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes vagy részleges mértékben, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.

  1. Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás elektronikus fizetési szolgáltatás biztosítása és elektronikus fizetési szolgáltató bevonása során megvalósuló adatkezelések tekintetében

A Telemarketing International Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő elnevezése: Telemarketing International Kft.

Adakezelő székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Adatkezelő postacíme: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Adatkezelő adószáma: 13163602-2-08

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-09-011731

Adatkezelő honlap címe:  www.mediashop.hu

Adatkezelő vezető tisztségviselője: Mester Péter János ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége:

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: L-Tender Zrt

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő az elektronikus kereskedelem fejlesztése kapcsán a távollévő felek között létrejövő kereskedelmi ügyletek fizetési rendszerének, fizetési lehetőségeinek bővítése kapcsán a vásárlóknak az eddig alkalmazott fizetési lehetőségek mellet – fizetési szolgáltató – bevonásával elektronikus fizetési lehetőséget biztosít. Az IXOPAY-t (IXOPAY GmbH, Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Bécs, Ausztria) használja az Adatkezelő a különböző fizetési szolgáltatókkal való biztonságos, nyomon követhető és stabil kapcsolat létrehozásához. Az IXOPAY az EU második pénzforgalmi szolgáltatási irányelvének (PSD2) értelmében "átjárószolgáltató" vagy fizetéskezdeményezési szolgáltató szerepet tölt be.

Az IXOPAY a következő pénzforgalmi szolgáltatók és fizetési módok számára létesít kapcsolatot: Paypal, Visa és Mastercard.

Kezelt adatok köre:

Az IXOPAY a következő ügyféladatokat tárolja: Név, születési dátum, cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, IP-cím, banki adatok (IBAN, PayPal stb.) vagy hitelkártyaszám, minden esetben csak a fizetés biztonságos feldolgozásához szükséges mértékben.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő weboldalára integrált  IXOPAY alkalmazás és annak használata a felek között létrejövő jogviszony  szerint szerződésen vagy szerződéskötést megelőző intézkedéseken alapul az Érintett ( vásárló) megrendelésének részeként. Az adatfeldolgozás jogalapja ezért a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.

Az adatkezelés célja:

Az elektronikus fizetési rendszer működtetéséhez szükséges adatok rögzítése, és az elektronikus fizetési folyamat lebonyolításához szükséges ügyfélátirányítás végrehajtása.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

IXOPAY GmbH

Az Adatkezelő az adatokat további fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az elektronikus fizetési folyamat sikeres lezárását követően a számviteli szabályok által meghatározott tárolási kötelezettség szerint 8 év.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezeléssel kapcsolatosan
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

***

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön mégis szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ( NAIH, Budapest H-1055 Falk Miksa u 9-11) vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Győr, 2024. ………………………

 1. Adatfeldolgozás

A Társaság a honlap használata során megvalósuló adatkezelések során a vásárlók adatainak kezelése (nyilvántartási szám: NAIH-68474/2013) során vesz igénybe adatfeldolgozót. A Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., adószám: 14707092-2-13.) Hometelesales Kft. (1144 Budapest, Csertő park 4. X. em. 106. adószám:25768895-2-42) a Quick Telesales SRL (Braila, Str. Hipodrom, BI. G2, Sc.4, Ap.77, Románia) és a E-value International S.A. (Dimitrie Pompeiu Blv. No 5-7 Hermes Business Campus, B Building Sector 2) adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a telefonos vásárlókezeléshez kapcsolódó hívások lebonyolítása.

 1. Eljárásrend -    adattörlések esetén   -

Az Adatkezelő az általa működtetett értékesítési -és marketing célú adatbázis tekintetében, az ügyfél általi regisztrációval az adatbázisba került adatai kapcsán, a korlátozott tárolhatóság alapelvét szem előtt tartva, az egyes adatkezelésekben megjelölt tárolási határidők leteltével, az érintett ügyfél kérésére – érintetti joggyakorlás, hozzájárulás visszavonása -, illetve az adott adtakezelési cél megszűntével, az adatok törlését, a fenti rendszerben történt tárolás során, a vállalatcsoport által fejlesztett és működtetett CommerceTools alkalmazásával, törlési process végrehajtásával az adott adatokra vonatkozóan az adatkezelést megszűnteti, azaz az adatot törli.

Amennyiben a kérdéses adatok papíralapon is tárolásra kerülnek vagy az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az igazolási rendszer kapcsán szükség merülhet fel, az adattörlést a szabályzat mellékletrendszerében szerepeltetett manuális törlési/megsemmisítési eljárással és a hozzá kapcsolódó mellékletekben megtalálható törlési jegyzőkönyv felvételével hajtja végre.

Érintetti joggyakorlás esetén, az Adatkezelő a GDPR-ban meghatározott határidők figyelembevételével jár el.

Győr, 2024….

………………………………………..

    aláírás

 1. Domain regisztrátora és DNS szerver üzemeltető

InterNetX GmbH

Johanna-Dachs-Str. 55

93055 Regensburg

Germany

Telefon +49 941 59559-0

Telefax +49 941 59559-55

[email protected]

www.internetx.com

Handelsregister B

Regensburg 7142

Geschäftsführer:

Elias Rendón Benger (CEO)

Lars Krämer, Felix Hintze

USt-IdNr. DE199405147

HypoVereinsbank

Member of UniCredit

IBAN: DE27 75020073 0344924120

BIC: HYVEDEMM447

 

Silicium Network Kft.

Székhely cím: 1065 Budapest, Révay köz 4.

Telefon: +36 70 944 7008

Fax:  +36 1 700 2930

Adószám: 23474178-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 333854

[email protected]

 

 1. Virtuális szerver üzemeltető

Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf 434.
Telefon: +36-1-788-4060
Fax: +36-80-430-043
E-mail cím: 
[email protected]

 1.  Honlap üzemeltetés

Mediashop GmbH

Schneiderstraße 1, Top1

2620 Neunkirchen

Austria

UID / VAT: ATU62839708

Firmenbuchnr.: 280877 f

Landesgericht Wiener Neustadt

Ügyfélszolgálat: [email protected]
Telefonszám: +36 96 961 000

 

 1. Tárhelyszolgáltató

 

ScaleCommerce GmbH

Horstweg 24

14059 Berlin

Germany

 

 1. Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 1. Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • jogorvoslattal élhet.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838

 

 

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó.

 

―  Az Ön biztonságáért  ―
✔ Elégedettségi garancia   ✔ Adatvédelem  ✔ Biztonságos SSL-kapcsolat
© Mediashop - Telemarketing International Kft.
Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75. Adóazonosító: 13163602-2-08 Cégjegyzékszám: c.g. 0809011-731 Győri Törvényszék Cégbírósága